Реєстрація кооперативу

Кваліфікована юридична допомога у реєстрації (придбанні) та супроводженні діяльності кооперацій в місті Києві та по всій території України

Економія вашого часу та коштів

"Під ключ"

Гнучка система оплати

Вартість: від 8 000 грн

Термін: від 3 робочих днів

Телефон: +38 (063) 550 30 50

У відповідності до статті 80 Цивільного кодексу Україниюридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

У відповідності до статті 1 Закону України "Про кооперацію"кооперація - система кооперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів.

Разом з тим, даний закон визначає наступні види кооперації:

 

кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування

виробничий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку

обслуговуючий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу

споживчий кооператив (споживче товариство) - кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів

Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах.

 

Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у діяльності кооперативів через своїх представників.

Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів.

 

У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах:

 • для фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові, дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані документа, який його замінює);

 • для юридичної особи - прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, документ, що підтверджує його повноваження. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу - підписом її уповноваженого представника.

Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи

При створенні кооперативу складається список членів та асоційованих членів кооперативу, який затверджується загальними зборами

Статут кооперативу повинен містити такі відомості:

 • найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;

 • мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності;

 • склад його засновників;

 • умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього;

 • права і обов’язки членів та асоційованих членів кооперативу;

 • порядок внесення змін до статуту кооперативу;

 • порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов’язань щодо їх сплати;

 • форми участі членів кооперативу в його діяльності;

 • порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах;

 • порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;

 • порядок розподілу його доходу та покриття збитків;

 • порядок обліку і звітності у кооперативі;

 • порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов’язаних з цим майнових питань;

 • порядок скликання загальних зборів;

 • умови і порядок повернення паю.

Статут може містити інші пов’язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать законодавству.